سلام دوستان خوبید ؟

بچه های یازدهمی نظرتون درباره کتاب های یازدهم چیه ؟

مباحثش چطورن ؟ پیش نویساش خوبه به نظرتون ؟

زیستش برا ما تجربیا ک خعلی خوب نی